نقش کيفيت خدمات گردشگری ورزشی در تمايل به بازگشت گردشگران ورزشی

چکیده 
سایت امیدمینودشت(پدیده)از سایت گردشگری ورزشی-صنعت گردشگری ورزشی جزء صنايع خدماتی محسوب می‌شود. در اين نوع صنايع، حفظ مشتری مهم‌تر از جذب مشتريان جديد است. ارائۀ محصولات و خدمات باکيفيت، از مهم‌ترين عوامل حفظ مشتريان است.

هدف اين پژوهش، بررسی نقش ابعاد مختلف کيفيت خدمات گردشگری ورزشی در تمايل به بازگشت گردشگران ورزشی است. روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی است و به شکل ميدانی انجام شده است. نمونۀ آماری با توجه به تعداد متغيرها (16 متغير) و بنا به نظر جيمز استيونس (15 نمونه به ازای هر متغير)‌ بايد حداقل 240 نفر باشد.

به همين منظور 265 نفر از گردشگرانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در ديدار برگشت دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس در فرودين ماه سال1390 در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که شانکدر رسالۀ دکتری خويش، در دانشگاه اوهايو، مورد استفاده قرار داده است.

روايی صوری و محتوايی پرسشنامه، با استفاده از نظر متخصصين مديريت ورزشی و روايی سازه، با بهره‌گيری از تحليل عاملی اکتشافی تاييد شد. پايايی پرسشنامه نيز با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شد (Cronbach's Alpha=0.89) . برای تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS 16 برای انجام آمار توصيفی و تحليل عاملی اکتشافی و نرم افزار ليزرل جهت انجام تحليل عاملی تاييدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد.

نتايج نشان داد اگرچه هر سه متغير «کيفيت دسترسي»، «کيفيت مجموعه ورزشي» و «کيفيت مسابقه» تاثير معناداری بر تمايل به بازگشت گردشگران ورزشی دارند، اما تاثير کيفيت دسترسی بيش از دو متغير ديگر است. لذا می‌توان گفت برای ارائه خدمات باکيفيت، بايد به عوامل مختلفی توجه کرد، البته برخی از عوامل اهميت بيشتری دارند.

نقش کيفيت خدمات گردشگری ورزشی در تمايل به بازگشت گردشگران ورزشی

 

نقش-کيفيت-خدمات-گردشگری-ورزشی-در-تمايل-به-بازگشت-گردشگران-ورزشی