درباه شرکت

شرکت تعاونی خدمات ورشی پدیده مینودشت -سال تاسیس 1385---------- شماره ثبت:1383

حوزه فعالیت ملی-موضوع فعالیت شرکت:تاسیس باشگاه- نقل و انتقال بازیکن-اجرای پروژه های ورزشی

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی-گردشگری ورزشی -تاسیس فروشگاه-و کلیه امور مربوط به ورزش